top of page

Kent Community Risk Register 

Srednji rizici

U kontekstu registra rizika zajednice Kent, rizici navedeni na ovoj stranici se procjenjuju kao manje značajni, ali mogu uzrokovati uticaje i neugodnosti u kratkom roku. Ove rizike treba pratiti kako bi se osiguralo da se njima na odgovarajući način upravlja i da se razmotri njihovo upravljanje u generičkim hitnim slučajevima.

Industrijske nezgode

Lokalizirani požar ili eksplozija na mjestu distribucije goriva

Ova prijetnja uključuje požar ili eksploziju na mjestu gdje se gorivo, zapaljive tekućine ili otrovne tekućine skladište u rasutom stanju. Ovisno o tome šta se skladišti, vatra može ili ne mora dovesti do eksplozije, međutim u većini slučajeva incident bi doveo do oblaka plinova ili toksičnog dima. Otrovne kemikalije se skladište u rasutom obliku diljem okruga, a veći objekti su pokriveni COMAH-om (Kontrola velikih opasnosti od nesreća). Regulativa, te stoga imaju izrađene planove po mjeri. Postoji veliki broj ovih lokacija u Kentu, u rasponu od velikih skladišta do malih. Incidenti na ovim lokacijama mogu imati utjecaja na njihove lokalne zajednice, kao i poremećaje u široj zajednici. Kao dio propisa, lokacije i lokalne vlasti sprovode planiranje i podizanje svijesti u oblastima koje bi potencijalno mogle biti pogođene.

 

Incident na kopnenom cevovodu za gorivo

Ova prijetnja uključuje požar ili eksploziju s otiskom do 1 kilometra  oko lokacije naftovoda što rezultira potencijalom žrtava i smrtnih slučajeva. U kratkoročnom periodu vjerovatno će postojati značajna potražnja za hitnim službama. Postoji potencijal za oslobađanje toksičnih plinova i oštećenja okoliša, kao i rizik od kontaminacije. Pored rizika po život, kvar na strateški važnom cevovodu za gorivo može dovesti do nestašice goriva. Najvjerovatniji uzroci kvara cjevovoda su:  fizički kvar na cjevovodu koji dovodi do neočekivanog kvara (npr.  kroz koroziju)  Prekoračenje bezbednih radnih granica cevovoda (npr. zbog prevelikog pritiska)  Slučajno oštećenje cevovoda treće strane, na primer udar mašinerije tokom čišćenja jarka ili iskopa. Službe za hitne slučajeve svjesne su lokacije svih cjevovoda unutar Kenta i imaju planove za reagiranje na sve incidente koji se dogode, kao i planove za ublažavanje bilo kakvog poremećaja u opskrbi gorivom.

 

Eksplozija na gasovodu

Ovaj rizik se odnosi na mogućnost požara ili eksplozije na plinovodu ili terminalu za gas. Takav incident bi zahtijevao zonu isključenja iz sigurnosnih razloga i predstavljao bi značajnu zabrinutost za sigurnost. Eksplozija na gasnom terminalu ili mestima skladištenja zapaljivog gasa Ova pretnja uključuje požar ili eksploziju na gasnom terminalu ili mestima gde se skladišti zapaljivi gas. Događaji na terminalima će vjerovatno biti kratkog trajanja jer će napojni vodovi biti izolovani, međutim događaji u skladištima bi mogli potrajati duži period ako oprema za kontrolu eksplozije ošteti. Biće uticaja na životnu sredinu, posebno široko rasprostranjenog uticaja na kvalitet vazduha. Službe hitne pomoći su svjesne svih lokacija u Kentu koje djeluju kao plinski terminali ili skladište zapaljivi plin i imaju planove za rješavanje svih problema koji se pojave.

 

Slučajno ispuštanje radioaktivnog materijala

Ovaj rizik će se najvjerovatnije pojaviti kada se radioaktivni izvori ili drugi materijal odlažu na pogrešan način i materijal se uništi ili razbije u procesu, npr. ako se izvor rastopi ili zgnječi zajedno sa otpadnim metalom, međutim većina topionica ima portalne monitore za otkrivanje radioaktivnih materijala i aktiviranje alarma za zaustavljanje obrade materijala. Lokacije koje poduzimaju druge postupke osim topljenja i koje nesvjesno ili ilegalno unose ovaj materijal predstavljaju značajan rizik. Najvjerovatniji izvor ovog radioaktivnog materijala je iz medicinskih izvora kao što su aparati za radioterapiju. Utjecaj ovog rizika može biti ekološka šteta za vodu, zrak, zemlju, dobrobit životinja, poljoprivredu i upravljanje otpadom. To može zahtijevati dekontaminaciju i može rezultirati smrtnim ishodom i dugoročnim zdravstvenim posljedicama.   

 

Oslobađanje biološke supstance

 

Ova procjena rizika odnosi se na slučajno ispuštanje patogena u urbanu sredinu. Patogeni su strogo kontrolirani, pa je rizik od takvog incidenta izuzetno nizak. Procjena se bavi najgorim scenarijem u kojem se patogeni sposobni za stvaranje bolesti kod ljudi ispuštaju u urbano područje. Takvo oslobađanje bi bilo slično oslobađanju SARS-a u Kini, u kojem je mali broj ljudi preminuo, a veliki broj stavljen u karantin. Ova vrsta ispuštanja može dovesti do rizika po zdravlje ljudi i životinja unutar Registra rizika. Lokacije koje se bave ovim patogenima uključuju bolnice, fabrike biotehnologije, univerzitete, veterinarske laboratorije, vojne istraživačke ustanove, farmaceutske istraživačke ustanove i ustanove za biomedicinska istraživanja. Na svim ovim lokacijama postoje rigorozne mjere kontrole kako bi se rizik sveo na minimum.

 

Oslobađanje bioloških supstanci (patogena)

 

Ova procjena rizika odnosi se na slučajno ispuštanje patogena u urbanu sredinu. Patogeni su strogo kontrolirani, pa je rizik od takvog incidenta izuzetno nizak. Procjena se bavi najgorim scenarijem u kojem se patogeni sposobni za stvaranje bolesti kod ljudi ispuštaju u urbano područje. Takvo oslobađanje bi bilo slično oslobađanju SARS-a u Kini, u kojem je mali broj ljudi preminuo, a veliki broj u karantinu. Ova vrsta oslobađanja može dovesti do rizika po zdravlje ljudi i životinja unutar Rick registra. Lokacije koje se bave ovim patogenima uključuju bolnice, tvornice biotehnologije, univerzitete, veterinarske laboratorije, vojne istraživačke ustanove, farmaceutske istraživačke ustanove i ustanove za biomedicinska istraživanja. Na svim ovim lokacijama postoje rigorozne mjere kontrole kako bi se rizik sveo na minimum.

 

Veliki incidenti kontaminacije hrane

 

Ovo uključuje: 

 • Industrijska nesreća (hemijska, mikrobiološka, nuklearna) koja pogađa područja proizvodnje hrane. npr. Černobil, izlijevanje nafte Sea Empress i bolesti životinja. 

 • Kontaminacija stočne hrane, npr. dioksini, BSE. 

 • Incidenti koji proizlaze iz proizvodnih procesa, npr. falsifikovanje čilija sa bojom Sudan I.

 

Ova procena rizika pokriva različite rizike povezane sa kontaminacijom lanca ishrane, što rezultira potencijalnim implikacijama na zdravlje ljudi. Postoji veliki broj centara za distribuciju i skladištenje u okviru preduzeća za proizvodnju i pripremu hrane Kent, kao i značajan broj obradivih farmi i stočarskih površina. Kontaminacija hrane za ljude ili životinje mogla bi imati dalekosežne implikacije na ljude i odlaganje kontaminiranih proizvoda i životinja. Kontaminacija se može dogoditi na različite načine na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Međutim, malo je vjerovatno da će takva kontaminacija dovesti do neposrednog rizika po zdravlje ljudi, iako može stvoriti dugotrajne zdravstvene rizike. Procjena pokriva i slučajnu i namjernu kontaminaciju.

 

Transportne nezgode  

 

Pomorska nesreća i blokada luke

 

Kent ima značajne luke sa morskim lukama Dover, Ramsgate, Thamesport, Sheerness, Dartford i jedinstveni tunel pod La Manchem. Ove luke obrađuju isključivo, ili kombinacije, teret i putnike. Ovaj rizik uzima u obzir mogućnost kumulativnog kašnjenja od 30 dana, kao i kontinuiranog kašnjenja. Gubitak ključne luke će vjerovatno imati inicijalni širi utjecaj, ova procjena uzima u obzir rizike i prijetnje ovog početnog utjecaja, kao i dugoročne utjecaje, iako pretpostavke planiranja očekuju da će se utjecaji smanjiti tokom vremena kako pošiljaoci traže alternativne luke ili metode transporta.

Incident u drumskom tunelu

Postoji pet značajnih cestovnih tunela unutar Kent Strategic Road Network koji su pokriveni evropskim propisima o tunelima. Incidenti u ovim tunelima imaju potencijal da prouzrokuju smrtne slučajeve i žrtve, kao i značajan poremećaj na strateškoj putnoj mreži. Takvi incidenti potencijalno mogu uključivati kompleksno spašavanje za hitne službe. Pet tunela unutar Kenta su Dartford Crossing, Medway Tunnel, Ramsgate New Harbor Approach, Round Hill Tunnel i Chestfield Tunnel.

 

Željeznički incident - tunel ispod Lamanša

Fiksna veza tunela pod kanalom je transportni sistem koji obezbeđuje fiksnu i stalnu vezu između putne i železničke mreže Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske. Sistem se sastoji od željezničkih i cestovnih sistema na terminalima koji se nalaze u Cheritonu blizu Folkestonea i Coquelle u Nord Pas de Calais, Francuska. Runelom trenutno upravlja 'Eurotunel' prema licencama koje su izdale vlade Velike Britanije i Francuske. Sistem je efektivno sastavljen od dva jednokolosečna železnička tunela koji se kreću u suprotnim pravcima ispod Lamanša, koji povezuju dva terminala.

Runnel omogućava četiri kategorije saobraćaja da putuju između Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske: 

 • Privatni automobili i autobusi, obično se prevoze turističkim šatlovima 

 • Komercijalna vozila, kamioni i teretna vozila, koji se obično prevoze teretnim šatlovima 

 • Međunarodni putnički vozovi kojima upravljaju privatne željezničke kompanije 

 • Robni vozovi kojima upravljaju Eurotunnel i privatne kompanije za upravljanje vozovima.

Zbog prirode jedinstvenog tunelskog okruženja svaki incident ili tehnički kvar može dovesti do toga da ljudi budu zatvoreni ili zarobljeni u tunelu na duži vremenski period. Svaki incident koji se dogodi vjerovatno će ostati unutar granica terminala i tunela, međutim poremećaj može uzrokovati značajne veće probleme u saobraćaju. Sigurnost tunela pod La Manchem pomno prati i nadzire Uprava za sigurnost tunela pod kanalom. Ovo je dvonacionalna radna grupa koja pomno procjenjuje sigurnost i osigurava da se odgovarajuće sigurnosne mjere implementiraju i održavaju. Tunel pod La Manchem se redovno pregledava, a službe hitne pomoći provode specijalističke obuke i vježbe kako bi se osiguralo da mogu odgovoriti na sve incidente koji se dogode.

Željeznička nesreća

Ovaj rizik razmatra mogućnost sudara ili incidenta na željezničkoj mreži. Postoji veliki broj varijabli koje bi mogle dovesti do nesreća koje su se dogodile s prošlim incidentima iz različitih izvora. Ova procjena pretpostavlja da je incident ograničen u radnim granicama željezničke mreže i da nije značajno uticao na druge prostorije. Takvi incidenti mogu rezultirati žrtvama, koje će uglavnom biti ograničene na putnike i posadu.

 

Zračna nesreća

Rizik smatra najgori scenario sudara dva komercijalna aviona u vazdušnom prostoru Kenta. Takav incident će vjerovatno dovesti do smrtnih slučajeva posade i putnika, sa složenim žrtvama na brodu  tlo. Takvi incidenti će se najvjerovatnije dogoditi tokom polijetanja i slijetanja, a šteta će vjerovatno nastati unutar kompleksa aerodroma ili aerodroma.

Veliki transportni incident

Ova procjena rizika uzima u obzir potonuće putničkog broda u vodama Ujedinjenog Kraljevstva ili blizu njih (uključujući unutrašnje plovne puteve), što dovodi do potpune ili djelomične evakuacije ili napuštanja brodova na moru. Putnički brodovi imaju dobro uvježbane procedure za evakuaciju i sigurnost kako bi osigurali sigurnost svih na brodu. Postoji potencijal za stradavanje među posadom i putnicima, kao i potreba za kompleksnim spašavanjem i prekidom plovnih puteva.

Industrijske nezgode i okoliš

 

Požar

Kent ima niz šuma i močvara koje bi mogle dovesti do velikih požara, posebno tokom vrućih i suhih uslova. Vatrogasna i spasilačka služba Kent ima specijaliziranu opremu za bavljenje ovim vrstama požara, ali bi to i dalje izazvalo značajan pritisak na službu, kao i ekološku štetu i uništenje.

Veliki incident u DSTL Fort Halsteadu

DSTL Fort Halstead je zabranjena lokacija prema Zakonu o službenim tajnama i čuvaju ga civilna straža MORH-a i policija MORH-a, a kontrolna soba je uvijek operativna. Lokalitet je reguliran propisima MOD-a za kontrolu velikih nezgoda (MACR) koji su slični COMAH-u, a stranica ima dostupne hitne službe na licu mjesta. Na lokaciji se obavljaju istraživačke i istražne aktivnosti, koje povremeno uključuju eksploziv. Operacije na gradilištu su požari, eksplozije, ispuštanje opasnih materija (uključujući radijaciju) i projektovani otpad. Stranica proaktivno sarađuje s Kent Resilience Forumom kako bi osigurala da su na snazi odgovarajući planovi i strategije.

 

Inland Flooding

Lokalizovana, izuzetno opasna, iznenadna poplava

Procjena uzima u obzir incident u kojem rijeke brzo reaguju na padavine i uzrokuju poplave. Bourne i Pent su na nacionalnoj razini kategorizirani kao pod 'srednjim' rizikom od bujičnih poplava. Shuttle, koji se nalazi unutar granica okruga Kent, smatra se da se nalazi unutar administrativnog područja Londonskih okruga. Rijeke se stalno prate kako bi se stanovnici upozorili na potencijalne poplave, međutim zbog prirode padavina i brzog reagovanja moguće je da do poplave dođe bez prethodnog upozorenja, dajući upozorenje od samo 15 minuta. Iako bi poplava vjerovatno trajala manje od 24 sata, predstavljala bi značajan rizik po život i mogla bi uzrokovati značajnu štetu na infrastrukturi.

Severe Weather

 

Suša

Planiranje ovog rizika je zasnovano na scenariju bez presedana u slučaju 3 uzastopne sušne zime. Općenito govoreći, zalihe vode padaju tokom ljeta i obnavljaju se preko zime. Ako tokom zime nema dovoljno padavina, može doći do nestašice tokom narednog ljeta. Zalihe vode u Ujedinjenom Kraljevstvu dovoljne su za održavanje jedne sušne zime uz minimalnu intervenciju, iako bi kampanje za uštedu vode vjerovatno bile provedene krajem ljeta. Nakon druge suhe zime, zalihe u akumulaciji bi se očekivale na vrlo malom nivou, a reklamne kampanje visokog nivoa će se provoditi tokom proljeća.

Uvele bi se zabrane upotrebe creva i raspoređeni dodatni timovi za kontrolu curenja. Zbog niskog vodostaja došlo bi do problema sa uginućem riba i cvjetanjem algi. U ovom trenutku vodovodne kompanije mogu razmotriti da se prijave za 'zabranu upotrebe koje nisu neophodne'. To bi učinilo nezakonitim pranje zgrada i prozora.

 

Vodovodne kompanije također mogu podnijeti zahtjev za 'dozvole za sušu' koje bi im omogućile da zahvataju vodu iz različitih područja i smanje protok kroz cijevi. Nakon treće uzastopne sušne zime došlo bi do značajnih nestašica. Dalje se mogu izdati „dozvole za sušu“ koje dozvoljavaju zahvatanje iz zaštićenih područja, poljoprivrednicima se može spriječiti da zahvataju vodu na svojim lokacijama, a mogu se uvesti rota cuts.

 

Sprovođenje nebitne upotrebe bi se pojačalo. Rota rezovi bi se implementirali za 'nebitne' kupce do prioritetnih nabavki za javnost. Korištenje postrojenja za desalinizaciju (proces kojim se sol uklanja iz morske vode) također se može razmotriti za obezbjeđivanje dodatnih zaliha. Sve vodovodne kompanije imaju snažne planove za vanredne situacije kako bi osigurale da mogu nastaviti da obezbjeđuju vodu za javnost.

Strukturalni

Land Movement

Ovaj rizik se odnosi na pomjeranje zemljišta uzrokovano podrhtavanjem zemlje i klizištima. Geološka priroda područja KRF-a znači da su značajni događaji ove vrste izuzetno rijetki, međutim poznato je da se dešavaju manji potresi zemlje. Šteta bi mogla uključivati urušene strukture i nesigurne zgrade, kao i ozbiljan uticaj na transportni sistem i infrastrukturu u pogođenom području. Urušavanje zgrada Ovaj rizik uključuje urušavanje zgrada (uključujući kućne, poslovne itd.) i može se ostvariti iz različitih razloga. Ljudi mogu ostati zarobljeni zbog urušavanja zgrade, kao i oštećenja lokalne putne mreže i komunalnih usluga.

 

Bridge Collapse

Kent ima veliki broj mostova koji se koriste za cestovni, željeznički i pješački pristup. Posebno treba istaći OEII most koji povezuje Kent i Essex i Sheppey Crossing koji povezuje ostrvo Sheppey s kopnom  glavnih putnih pravaca u Kentu i sa mostovima u redovnim intervalima, kao što je most M2 koji prelazi rijeku Medway kod Strooda, koji prenosi saobraćaj na autoputu i brzu željezničku vezu CTRL. Urušavanje bilo kojeg mosta će vjerovatno snažno utjecati na infrastrukturu Kenta i dovesti do problema i ograničenja u transportu.

Veliki kvar akumulacije/brane ili kolaps

Planiranje ovog rizika je zasnovano na razumnom najgorem scenariju kvara akumulacije ili brane bez najave. Zbog prirode događaja ne bi bilo vremena za evakuaciju i hitne službe ne bi imale prethodno upozorenje. Poplava bi trajala manje od 24 sata, međutim voda bi tekla i izazvala značajan rizik po život i štetu na infrastrukturi. Uspostavljene su značajne kontrole kako bi se osiguralo da je vjerovatnoća da će se ovaj rizik pojaviti vrlo mala.

Ljudsko zdravlje

Zarazne bolesti

S porastom međunarodnih putovanja bolesti koje su nepoznate ili su prethodno iskorijenjene u UK mogu biti uvezene iz inostranstva. Često se ove infekcije prenose na druge prije nego se pojave očigledni simptomi, što znači da se mogu brzo širiti. Simptomi će se razlikovati ovisno o prirodi soja. Nije moguće predvidjeti koje će grupe biti najviše pogođene jer će to ovisiti o ovom virusu, međutim pošteno je reći da je potencijalno cijela populacija osjetljiva.

Zdravlje životinja

Bolest životinja koja se ne prijavi kao zoonoza

(npr. slinavka i šapa (FMD), klasična svinjska kuga (CSF), bolest plavog jezika i Newcastle bolest (ptičja))

 

Ove bolesti se mogu širiti direktnim i indirektnim kontaktom (uključujući i one koje se prenose vjetrom) i mogu dovesti do razornih posljedica po stoku, što rezultira uništavanjem zaraženih i izloženih životinja iz razloga dobrobiti. Najozbiljnija bolest u ovoj kategoriji je FMD. Procjena za ovaj rizik temelji se na potrebi da se uništi do 4 miliona životinja širom Velike Britanije, pri čemu će cijela postati 'kontrolisano područje', što znači da će osjetljivoj stoci biti zabranjeno svako kretanje dok ne dobije dozvolu. Iako će utjecaj bolesti varirati između područja, priroda industrije znači da su zaražene životinje možda premještene u druge prostorije prije nego što se bolest otkrije, što rezultira široko rasprostranjenim brojnim izbijanjima. Prijenos na ljude je vrlo malo vjerojatan i ne očekuje se da će biti fatalan.

Zoonotska bolest životinja koju treba prijaviti

(npr. visokopatogena ptičja influenca (HPAI), bjesnilo i virus zapadnog Nila) Ovo su bolesti koje pretežno pogađaju životinje, ali se mogu prenijeti i na ljude. Prenos je direktnim kontaktom, najčešće preko vode, hrane, izmeta i ugriza. Iako će utjecaj izbijanja bolesti varirati između područja, vjerovatnoća upada bolesti ne može se razlikovati između područja. Ove bolesti mogu prenijeti ptice selice, kao i drugi izvori. Ako se unese u domaću populaciju, postoji vjerovatnoća da će jato zahtijevati odstrel. Vakcinacija je obično neefikasna protiv epidemije zbog vremena potrebnog za razvoj imuniteta. Ova procjena rizika je napravljena na osnovu razumnog najgoreg scenarija odstrela do 30 miliona živine, plus mogućnost da divlje životinje budu pogođene (najvjerovatnije bjesnilom). Za virus Zapadnog Nila razumno je pretpostaviti da bi moglo biti potrebno zaklati do 1000 konja.

Industrial Action

Industrijska akcija kritičnih radnika

Ovaj rizik pokriva industrijsku akciju osoblja hitnih službi, osoblja socijalne zaštite i NHS medicinskih, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika. Međutim, mora se priznati da će industrijska akcija pomoćnog osoblja u tim sektorima iu nepovezanim sektorima, kao što je obrazovanje, vjerovatno dovesti do poteškoća u pružanju normalnog standarda usluga od strane zakonskih agencija.

 

U vezi s ovim rizikom potrebno je napomenuti sljedeće ključne tačke:  

 • Policijski službenici su po zakonu spriječeni da preduzimaju štrajkove - međutim, policijsko osoblje za podršku (kao što je kontrolna soba 999) nije i djelovanje ovog pomoćnog osoblja može uticati na usluge na prvoj liniji. 

 • Industrijska akcija Vatrogasne i spasilačke službe obuhvaćena je posebnom procjenom rizika u nastavku. Kao iu slučaju policije, dio vatrogasnog i spasilačkog osoblja nije pokriven od strane Vatrogasnog sindikata. Ovo osoblje je obuhvaćeno ovom procjenom rizika. 

 • Osoblje NHS-a i socijalnog staranja historijski je biralo da 'radi da vlada' umjesto da povlači rad u uslugama ključnim za život. NHS je posebno osjetljiv na posljedice industrijskih akcija u drugim oblastima, kao što je obrazovanje. 

 • Svaka akcija Agencije za pomorsku i obalnu stražu ima potencijal da ugrozi spasilačke službe obalne straže. 

 • Štrajkovi 'divlje mačke' (gdje radnici povlače svoj posao bez zakonitog glasanja) su nezakoniti i mogu rezultirati disciplinskim postupkom i otpuštanjem. Istorijski su vrlo rijetki u Velikoj Britaniji. 

 • Aktivnosti sindikata su strogo regulisane Zakonom o sindikatima iz 1992. godine.

 

Službe za hitne slučajeve imaju dobro testirane planove kako bi osigurale održavanje kritičnih usluga, međutim javnost može doživjeti određeno smanjenje usluge, posebno za pozive nižeg prioriteta.

Štrajk zatvorskih službenika

 

Ovaj rizik pokriva mogućnost da zatvorski službenici učestvuju u nezakonitom štrajku. Zatvori bi se oslanjali na mali broj osoblja (obično višeg nivoa) koji bi upravljao zatvorom po smanjenom režimu. Postoje planovi za padobranstvo dodatne podrške putem alternativnih sredstava, iako je vjerovatno da će kretanje zatvorenika biti ograničeno kako bi se smanjila potreba za osobljem. Ograničenja koja se postavljaju za kretanje zatvorenika imala bi efekta na rad suda i potencijalno povećala rizik od poremećaja i nedostatka discipline u zatvoru. U najekstremnijim slučajevima policija bi se mogla koristiti za održavanje reda.

 

Tehnički industrijska akcija zatvorskih službenika je nezakonita, što znači da bi normalni rokovi za davanje obavijesti i glasanje članova nužno bili očigledni. Zatvorski sektor se sastoji od operacija javnog i privatnog sektora, što znači da je malo vjerovatno da će industrijska akcija utjecati na cijelu industriju. 

 • Zatvorskim službenicima u javnom sektoru zakon je onemogućen da preduzimaju štrajkove – međutim, oni su kroz istoriju preduzimali nezakonite akcije „divlje mačke“ u drugim prilikama. 

 • Štrajkovi 'divlje mačke' (gdje radnici povlače svoj posao bez zakonitog glasanja) su nezakoniti i mogu rezultirati disciplinskim mjerama i otpuštanjem. 

 • Aktivnosti sindikata su strogo regulisane Zakonom o sindikatima iz 1992. godine.

 

Postoje dobro provjereni planovi kako bi se osiguralo da zatvori i zatvorenici ostanu sigurni i malo je vjerovatno da će šira javnost primijetiti bilo kakvu razliku. Međutim, može doći do smetnji u nekim službama, kao što su sudovi i posjete zatvoru.

bottom of page